Home ពត៍មានថ្មីៗ ប្លែកៗ អ្នកថតរូបបង្កើតឈុតដ៏អស្ចារ្យដែលមើលទៅដូចជាពួកគេនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ក្មេងស្រីតូចៗ

អ្នកថតរូបបង្កើតឈុតដ៏អស្ចារ្យដែលមើលទៅដូចជាពួកគេនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ក្មេងស្រីតូចៗ

864

មនុស្សដែលមានគំនិតគិតគូរអំពីអ្វីដែលខុសពីធម្មតាហើយអាចរកឃើញការបំផុសគំនិតលើអ្វីមួយ។ អ្នកថតរូបម្នាក់មកពីទីក្រុងម៉ូស្គូដែលមានឈ្មោះថា Kristina Makeeva បានកែប្រែទិដ្ឋភាពពិតទៅជាទស្សនីយភាពបែបមន្តអាគម! នៅក្នុងស៊េរីនៃរូបថតបញ្ឈរគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលនាងបានចូលរួមថតរូបជាមួយដំណើរទេសចរណ៍ថតរូបជាមួយនិងម៉ូតដែលទា់សម័យហើយលទ្ធផលពិតប្រាកដដែលបានចេញមកធ្វើអោយអ្នកមិនកោតសរសើរមិនបាន។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពដែលនាងបានថត៖

1. Burning sky

2. Lavender fairytale

ТЫСЯЧНАЯ КУПЮРА СИНЯЯ ИЛИ ЗЕЛЕНАЯ? 🤦🏻‍♀️ How do you think this is for the glowing flying things? You can endlessly come up with non-existent answers, like the fact that these are "elven balls from Neverland". When you cease to perceive the world in a pre-programmed scenario that has been imposed on us since childhood – the world becomes an amazing place. / Как вы думаете, что это за светящиеся точки? Можно придумывать бесконечное множество ответов, таких как «это мячики эльфов из Нетландии». Когда перестаешь воспринимать мир в соответствии заранее запрограммированным сценарием, которое навязывают нам с детства – мир становится удивительным местом.

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

3. Hiding under an umbrella of blue smoke

4. Shining ice of Baikal Lake

5. Gorgeous swan

Like a bird, Cappadocia, Turkey / Как птица

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

6. Wearing stars

Just ✨, Rub-al-Khali desert, model: @gizemzzor

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

7. Flying over the tulip fields

8. Feeling like a Disney princess

Mont Saint-Michel, night, romantic

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

9. Paris is always a good idea!

10. Fire dancing

11. Pink goddess

3-6 hours takes a postprocess of one photo like this. It is from Frequently Asked Question. And yes, it's funny to hear that some people think that a Photoshop is a verb, not a program name. This is the world's best image processing program. Photo from Cappadocia. Model: @katzaytseva // 3-6 часов занимает постпроцесс одного примерно такого фото. Часто задаваемый вопрос. И да, забавно наблюдать, что некоторые думают, что фотошоп – это глагол, а не название программы. Это самая лучшая в мире программа для обработки изображений.

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

12. Queen of the desert

Tell me, who is your fairy-tale character (movies, books)? Some psychologists say, you can learn about a person, using this skill. I always associated myself with hobbits. Last time, apparently, I – Bilbo, a passionate traveler. Or maybe I'm a mummy troll. Who you are? / Рассажите мне, кто ваш сказочный персонаж (кино, книги)? Некоторые психологи говорят, так многое можно узнать о человеке. Я всегда ассоциировала себя с хоббитами. Последнее время, видимо, я – Бильбо, страстный путешественник. Или, может, я – муми-тролль. Кто вы? Model: @gizemzzor / Rub al Khali desert, UAE

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

13. The reddest square

14. The sea of silk

15. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

So different ice on lake Baikal. This is plant bubbles + cracs. Models: @tattivasilieva & Boris/ На Байкале очень разнообразный лед, это не только трещины, но и пузырики метана от водорослей, круглые льдинки, сначала потеревшиеся друг о друга, а потом вмерзшие в другой лед, пласты более раннего льда, которые замерзли в более позднем, торосы, «иголочки»…и все это невероятной прозрачности и голубизны. Ну, в сторис вы видели наверняка. Нам еще очень повезло с солнцем и относительным безветрием – хоть не вмерзаем в лед сразу. Все локации с волшебными пузырьками спрашивайте у @baikalika, я пытаюсь запомнить, но помню только Большое Голоустное, с чего 2 года назад мы и начали эту эпопею с пузырикозависимостью у всех.

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on